Zarezerwuj
Tło bannera

Regulamin hotelu

 §1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Nawigator.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.szczawnicanawigator.pl

§2 Doba hotelowa

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Przedłużenie doby hotelowej może nastąpić tylko w przypadku dostępności miejsc, bezpłatnie do godz. 14:00 Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

§3 Rezerwacja i rejestracja

 1. Podstawą do rejestracji Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby nie wynajmujące pokoi w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo przy rejestracji Gościa do preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 6. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w wysokości 40% wartości rezerwacji w momencie złożenia rezerwacji lub maksymalnie do 3 dni od wysłania potwierdzenia.
 7. Brak dokonania przedpłaty w podanym terminie jest równoznaczny z anulacją rezerwacji.
 8. Po dokonaniu wpłaty rezerwacja może być anulowana wg. harmonogramu:
 • rezygnacja do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – zwrot 100% przedpłaty
 • rezygnacja do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu – zwrot 50% przedpłaty
 1. W przypadku rezygnacji ze zwrotem wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w terminie 14 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji po terminie 7 dni przed rozpoczęciem pobytu lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu obiekt obciąży gościa za 40% wartości rezerwacji, a zatem wpłacona przedpłata w całości przepada.
 3. Pozostała kwota za pobyt w wysokości pozostałych 60% rozliczana jest w dniu przyjazdu w recepcji hotelowej płatnością gotówką lub kartą.
 4. W przypadku skrócenia pobytu przez gościa podczas jego trwania nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat.
 5. Jeżeli pobyt Gościa w Hotelu miał mieć miejsce w terminach wysokiego sezonu, Hotel będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.

§4 Usługi

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 •  bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 1. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,
 • przechowanie bagażu Gościa,
 • zamawianie taksówki.

§5 Odpowiedzialność Gości

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 6. Gość hotelowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów PPOŻ obowiązujących na terenie Hotelu.

§6 Odpowiedzialność hotelu

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.
 6. Hotel posiada ubezpieczenie OC na terenie parkingu, dla pojazdów z niego korzystających. Należy podczas rejestracji w Hotelu podać numer rejestracyjny pojazdu, aby skorzystać z tego ubezpieczenia.

§7 Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 Cisza nocna

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

§9 Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 Postanowienia dodatkowe

 1. Hotel nie akceptuje obecności zwierząt. Wyjątkiem są tzw. psy na służbie - mogą przebywać na terenie Hotelu jeżeli właściciel okaże odpowiednie zaświadczenie. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.
 2. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni iamunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

§11 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej RODO] informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Thermaleo Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bartoszewicza 3/30, 00-337 Warszawa.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Thermaleo Plus można skontaktować się za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@thermaleo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami, udokumentowanie usługi dla celów podatkowych. Administrator przetwarza także dane osobowe gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
  W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera Thermaleo Plus – Szczawnica, administrator przetwarza dane osobowe w tym celu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie usług hotelarskich na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, w przypadku dochodzenia roszczeń oraz monitoringu - usprawiedliwiony cel administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), w przypadku wypełnienia obowiązku podatkowego – przepis prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
  Podstawą prawną przetwarzania danych gościa w celu wysyłki newslettera Thermaleo Plus-Szczawnica jest zgoda gościa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 5. Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w przypadku: danych pozyskanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług hotelarskich – przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi później; danych pozyskanych na podstawie zgody w celu wysyłki newslettera – przez okres ważności zgody na ten cel; danych pozyskanych w związku z monitoringiem – przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie trwale usuwane.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt: iod@thermaleo.pl
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub numeru i serii dokumentu tożsamości jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy o usługi hotelarskie.
 11. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione poprzez portal rezerwacyjny, biuro podróży, klientów korporacyjnych lub innych pośredników, to informacje na temat zakresu przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych można uzyskać w recepcji hotelu lub poprzez kontakt: nawigator@thermaleo.pl
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

DYREKCJA HOTELU NAWIGATOR

Oferty specjalne

Przygotowane z myślą o tobie Zobacz wszystkie oferty
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij