Regulamin hotelu Nawigator

§1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Nawigator.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.szczawnicanawigator.pl

§2 Doba hotelowa

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Przedłużenie doby hotelowej może nastąpić tylko w przypadku dostępności miejsc, bezpłatnie do godz. 14:00 Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

§3 Rezerwacja i rejestracja

 1. Podstawą do rejestracji Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby nie wynajmujące pokoi w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo przy rejestracji Gościa do preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. Rezygnacja z pobytu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z pobytu Gość ponosi koszty w wysokości:
  50% wpłaconej zaliczki – rezygnacja do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu
  75% wpłaconej zaliczki – rezygnacja do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu
  100% wpłaconej zaliczki – rezygnacja do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu
 8. Jeżeli pobyt Gościa w Hotelu miał mieć miejsce w terminach wysokiego sezonu, Hotel będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§4 Usługi

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,
  • przechowanie bagażu Gościa,
  • zamawianie taksówki.

§5 Odpowiedzialność Gości

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 6. Gość hotelowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów PPOŻ obowiązujących na terenie Hotelu.

§6 Odpowiedzialność hotelu

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.
 6. Hotel posiada ubezpieczenie OC na terenie parkingu, dla pojazdów z niego korzystających. Należy podczas rejestracji w Hotelu podać numer rejestracyjny pojazdu, aby skorzystać z tego ubezpieczenia.

§7 Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 Cisza nocna

W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

§9 Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 Postanowienia dodatkowe

 1. Hotel nie akceptuje obecności zwierząt. Wyjątkiem są tzw. psy na służbie - mogą przebywać na terenie Hotelu jeżeli właściciel okaże odpowiednie zaświadczenie. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.
 2. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni iamunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

§11 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Thermaleo Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartoszewicza 3/30, 00-337 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane przy rejestracji gościa w Hotelu Nawigator dobrowolnie i będą przetwarzane w celu należytej i prawidłowej realizacji usługi hotelowej na podstawie art.23 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) lub marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. ustawy. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania poprzez kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

DYREKCJA HOTELU NAWIGATOR

© 2016 Thermaleo Plus Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

Atrakcje w sercu Uzdrowiska

Strona wykorzystuje pliki cookie.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem